Menu
Nog geen account? | Je wachtwoord vergeten?

Voorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden Ergojob.be

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Ergojob.be: het online platform waarop werkgevers en werkzoekende in de branche van de ergotherapie samen komen.
  Dienst: de dienstverlening van Ergojob.be, bestaande uit het beschikbaar stellen en het onderhouden van het online platform Ergojob.be.
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ergojob.be en haar deelnemer op grond waarvan Ergojob.be haar dienst aan de deelnemer ter beschikking stelt;
  Website: de website www.ergojob.be.
  Deelnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten dan wel die gebruik maakt van de dienst van Ergojob.be. Dit kan zowel een werkgever als een werkzoekende betreffen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de dienst van Ergojob.be. 
 3. De verzending van een inschrijving door de deelnemer voor de dienst van Ergojob.be heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. 
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Ergojob.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 7. www.ergojob.be

Artikel 2. Dienstverlening

 1. Ergojob.be beheert het online platform op www.ergojob.be. Op deze website kunnen werkzoekenden in contact komen met werkgevers en vice versa. Ergojob.be heeft bij al haar diensten slechts een faciliterende rol: Ergojob.be wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt door de deelnemer en een andere partij (bijvoorbeeld een andere deelnemer) door gebruikmaking van de dienst van Ergojob.be. Dientengevolge kan Ergojob.be op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich tussen de deelnemer en een andere partij afspeelt.
 2. Ergojob.be besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Sommige informatie op de website is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt Ergojob.be geen enkele verantwoordelijkheid. De deelnemer en iedere andere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen verstrekte informatie en bijdrages.
 3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Ergojob.be gerechtigd de online community en/of de website tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de community/website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de deelnemer ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de community/website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Ergojob.be.

Artikel 3. Gebruik dienst

 1. Door verzending van het inschrijfformulier garandeert de deelnemer dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, e-mailadres en indien van toepassing bedrijfsgegevens, die in het kader van de dienstverlening aan Ergojob.be verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn. De deelnemer zal er zorg voor dragen dat de informatie in het gebruikersprofiel overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 2. Door verzending van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben.
 3. De (persoons-)gegevens die door middel van het platform/website door de deelnemer worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze worden verkregen. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.
 4. Ergojob.be behoudt zich het recht voor om bijdragen van de deelnemer in te korten of te wijzigen. Daarnaast is Ergojob.be bevoegd bijdragen te weigeren en/of te verwijderen indien de bijdrage in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet aan sluit op het doel van Ergojob.be, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de deelnemer.
 5. Ergojob.be registreert persoonsgegevens. De manier waarop persoonsgegevens geregistreerd worden staat omschreven in de privacy policy van Ergojob.be. Deze privacy policy is vindbaar op de website van Ergojob.be.

Artikel 4. Opzegging

 1. Partijen hebben het recht om hun overeenkomst en het daarmee samenhangende gebruik van de dienst van Ergojob.be te allen tijde op te zeggen.
 2. Opzegging kan per direct, tenzij deelnemer een abonnement van Ergojob.be afneemt. In zulks geval gelden de daarbij behorende voorwaarden.
 3. Opzegging geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

Artikel 5. Gedragsregels

 1. De deelnemer garandeert:
  - dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste bijdragen niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, dan wel niet onrechtmatig is;
  - dat hij zijn deelnemerschap niet zal gebruiken om personen onheus te bejegenen dan wel lastig te vallen;
  - dat hij de belangen en de goede naam van Ergojob.be niet zal schaden. De deelnemer verklaart geen misbruik te zullen maken van de dienst van Ergojob.be.
 2. De deelnemer die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Ergojob.be uitgesloten worden van verder gebruik van de dienst. Een en ander onverlet de volledige nakoming van een eventuele betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de deelnemer te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

Artikel 6. Verwijzingen

Ergojob.be bevat verwijzingen naar websites van derden. Ergojob.be heeft geen enkele zeggenschap over (de inhoud van) deze websites, en is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Ergojob.be, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij Ergojob.be en/of haar licentiegevers.
2. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen (vacatures en/of andere berichten) die onmiskenbaar door de deelnemer of een gebruiker van de website zijn aangeleverd, blijven berusten bij de deelnemer of de gebruiker van de website.
3. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in een geplaatste bijdrage wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Ergojob.be staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Artikel 8. Overmacht

1. Ergojob.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Ergojob.be gebruikt maakt.
2. Overmacht geeft de deelnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Ergojob.be geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ergojob.be niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van Ergojob.be of van derden daaronder begrepen.

Artikel 9. Klachten

1. Indien de deelnemer een klacht heeft met betrekking tot Ergojob.be, de dienst of de website, dient de deelnemer deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@ergojob.be.
2. Ergojob.be zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Ergojob.be al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de deelnemer te herstellen.
3. Klachten geven geen recht tot opschorting van de betalingsverplichting en/of restitutie van gedane betalingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Ergojob.be is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Ergojob.be. Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de kosten die de deelnemer redelijkerwijze heeft moeten maken om de schade vast te stellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
2. Ergojob.be is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
3. Ergojob.be kan niet aansprakelijk zijn voor omzeiling van technische faciliteiten met betrekking tot de website door de deelnemer en/of derden.
4. Indien Ergojob.be aansprakelijk is voor schade is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de overeenkomst betrekking heeft.
5. De deelnemer vrijwaart Ergojob.be volledig van alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem geplaatste informatie op de community/website. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat geplaatste bijdragen/informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Ergojob.be en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen Ergojob.be en een deelnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
Aanmelden Vacature plaatsen Contact
Vacature van de dag Ergotherapeut
 • Hofstade, Zemst, BelgiĆ«
 • Fulltime
 • Hogeschool
 • Vast